Har du blivit utsatt för diskriminering på din arbetsplats?

För att arbetslivet ska fungera för alla människor gäller att vissa grundläggande kriterier uppfylls. Ett mycket viktigt kriterium är att man accepteras för den man är och inte utsätts för diskriminering på sin arbetsplats. Att diskrimineras innebär att man behandlas olika på grund av exempelvis kön, sexuell läggning, religion eller något annat. Denna diskriminering kan ta sig olika uttryck.

Det kan exempelvis handla om anställningsordning, det vill säga att man har olika möjlighet att bli anställd beroende på kön eller härkomst. Vidare kan det handla om att man har olika lön för samma typ av arbete. Det är av stor vikt att läs mer om diskriminering i arbetslivet i de många olika böcker som har skrivits om ämnet. Här kan man med fördel läsa på vad som gäller i olika givna situationer.

Olika former av diskriminering.

De flesta företag har idag olika policy mot diskriminering och ser till att i så stor utsträckning som möjligt undvika att en sådan situation ska behöva uppstå. Trots detta är diskriminering i arbetslivet alltför vanligt fortfarande. Vid anställningar är det t.ex. vanligt att kvinnor i fertil ålder väljs bort då dessa anses utgöra en risk för långa ledigheter från företaget. Man kan också diskrimineras på grund av ålder, där det vanligaste är att man anses vara för gammal för att påbörja en anställning.

Vanligt är också att personer med svenskklingande namn kallas till intervju oftare än personer med utländska namn. Diskriminering i arbetslivet kan ha många ansikten och genom att läsa om dessa problem gör man sig själv medveten om vad det innebär och hur man kan förhindra det.